E-ISSN: 1308-5263
Advancements in the Management of Follicular Lymphoma: A Comprehensive Review [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2024; 41(2): 69-82 | DOI: 10.4274/tjh.galenos.2024.2024.0015  

Advancements in the Management of Follicular Lymphoma: A Comprehensive Review

Reid Merryman1, Özgür Mehtap2, Ann Lacasce1
1Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, USA
2Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Hematology, Kocaeli, Türkiye

Follicular lymphoma (FL) is the most common subtype of indolent non-Hodgkin lymphoma in Western countries. While FL is generally incurable, standard initial therapies are associated with high response rates and durable remissions for most patients. In addition, novel targeted agents and immunotherapies are changing the treatment algorithm for patients with relapsed or refractory disease. This review discusses the initial staging, prognosis, and treatment options for newly diagnosed and relapsed/refractory FL. Initial treatment options for FL include active surveillance, radiotherapy, rituximab monotherapy, and chemoimmunotherapy. Staging with positron emission tomography/ computed tomography and bone marrow biopsy is crucial for identifying early-stage patients. Most patients with FL will receive chemoimmunotherapy as the initial treatment with options including rituximab or obinutuzumab plus cyclophosphamide, vincristine, and prednisone; cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone; bendamustine; or lenalidomide. No significant differences in overall survival have been observed in randomized studies comparing these regimens. Maintenance therapy with rituximab or obinutuzumab in responders to initial chemoimmunotherapy improves progression-free survival. For relapsed/refractory FL, treatment options include chemoimmunotherapy, lenalidomidebased regimens, tazemetostat, chimeric antigen receptor (CAR)-T cell therapy (axicabtagene ciloleucel and tisagenlecleucel), and CD3/ CD20 bispecific antibodies (BsAbs). Given the encouraging outcomes obtained with CAR-T cell therapy and BsAbs, multiple trials are testing these highly active agents in earlier lines of therapy and among highrisk patients with early relapse after frontline chemoimmunotherapy. Additional studies and follow-up are needed to understand how these novel agents may further change treatment algorithms for FL.

Keywords: Follicular lymphoma, Treatment management, Review


Foliküler Lenfoma Yönetiminde Gelişmeler: Kapsamlı Bir Derleme

Reid Merryman1, Özgür Mehtap2, Ann Lacasce1
1Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, USA
2Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Hematology, Kocaeli, Türkiye

Foliküler lenfoma (FL), Batı ülkelerindeki indolent non-Hodgkin lenfomanın en yaygın alt türüdür. FL genellikle tedavi edilemez olsa da, standart başlangıç tedavileri çoğu hastada yüksek yanıt oranları ve sürdürülebilir remisyonlarla ilişkilidir. Ayrıca, yeni hedefli ajanlar ve immünoterapiler, relaps veya refrakter hastalığı olan hastaların tedavi algoritmalarını değiştirmektedir. Bu derleme, yeni tanı konmuş ve relaps/ refrakter FL için başlangıç evrelemesi, prognoz ve tedavi seçeneklerini tartışmaktadır. FL için başlangıç tedavi seçenekleri arasında aktif gözetim, radyoterapi, rituksimab monoterapisi ve kemoimmünoterapi yer almaktadır. Pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografi ve kemik iliği biyopsisi ile evreleme, erken evre hastaları tanılamak için kritiktir. FL hastalarının çoğu, rituksimab veya obinutuzumab ile birlikte siklofosfamid, vinkristin, prednizon, siklofosfamid, doksorubisin, vinkristin, prednizon, bendamustin veya lenalidomid gibi seçenekleri içeren kemoimmünoterapiyi başlangıç tedavisi olarak alacaktır. Bu rejimleri karşılaştıran randomize çalışmalarda genel sağkalımda önemli farklar gözlemlenmemiştir. Rituksimab veya obinutuzumab ile idame tedavisi, başlangıç kemoimmünoterapisine yanıt veren hastalarda progresyonsuz sağkalımı artırır. Relaps/ refrakter FL için tedavi seçenekleri, kemoimmünoterapi, lenalidomide tabanlı rejimler, tazemetostat, kimerik antijen reseptörü (CAR)-Thücre terapisi (aksikabtagen sileulesel ve tisagenlecleucel) ve CD3/ CD20 bispesifik antikorlar (BsAb) içermektedir. CAR-T hücre tedavisi ve BsAb’lerle umut verici sonuçlar alındığından, bu yüksek etkili ajanların tedavi algoritmalarını FL’nin ön tedaviden sonraki erken relapsı olan yüksek riskli hastalarda test etmek için birçok çalışma yapılmaktadır. Bu yeni ajanların FL için tedavi algoritmalarını nasıl daha fazla değiştirebileceğini anlamak için ek çalışmalar ve takip gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Foliküler lenfoma, Tedavi yönetimi, Derleme


Reid Merryman, Özgür Mehtap, Ann Lacasce. Advancements in the Management of Follicular Lymphoma: A Comprehensive Review. Turk J Hematol. 2024; 41(2): 69-82

Corresponding Author: Özgür Mehtap, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar