E-ISSN: 1308-5263
Effect of Hereditary Hemochromatosis Gene H63D and C282Y Mutations on Iron Overload in Sickle Cell Disease Patients [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2016; 33(4): 320-325 | DOI: 10.4274/tjh.2015.0254  

Effect of Hereditary Hemochromatosis Gene H63D and C282Y Mutations on Iron Overload in Sickle Cell Disease Patients

Yunus Kasım Terzi1, Tuğçe Bulakbaşı Balcı1, Can Boğa2, Zafer Koç3, Zerrin Yılmaz Çelik1, Hakan Özdoğu2, Sema Karakuş2, Feride İffet Şahin1
1Başkent University Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Ankara, Turkey
2Başkent University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey
3Başkent University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Ankara, Turkey

Objective: Hemochromatosis is an autosomal recessive disease that is one of the most important reasons for iron overload. Sickle cell disease is a hemoglobinopathy that occurs as a result of a homozygous mutation in the hemoglobin gene. Erythrocyte transfusion is frequently used in the treatment of this disease. Iron overload as a result of transfusion is important in the mortality and morbidity of sickle cell anemia patients as well as in other hemoglobinopathies. In this study, the effect of hemochromatosis gene (HFE) p.H63D and p.C282Y mutations on transfusion-related cardiac and liver iron overload in sickle cell disease patients who carry homozygous hemoglobin S mutation has been investigated.
Materials and Methods: This is a prospective single-center crosssectional study in patients with homozygous hemoglobin S mutation between the years 2008 and 2013. The patients were divided into two groups. The first group (group A, n=31) was receiving chelation therapy and the second group (group B, n=13) was not. Direct and indirect iron loads were analyzed by magnetic resonance imaging and biochemically, respectively. HFE gene mutations were analyzed by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism method. Statistical analyses were performed by independent samples t-test.
Results: p.H63D mutation was detected in 10 (32.3%) patients in group A and in only 1 patient (7.7%) in group B. When the 2 groups were compared for iron overload, iron deposition in the liver was significantly higher in group B (p=0.046). In addition, in group A, iron deposition was significantly higher in HFE mutation carriers compared to patients without the mutation (p=0.05).
Conclusion: Results of this study showed that HFE gene mutations are important in iron deposition in the liver in patients with sickle cell disease.

Keywords: Hemochromatosis, HFE gene, Iron overload, p.C282Y, p.H63D, Sickle cell anemia


Orak Hücreli Anemi Hastalarında Herediter Hemokromatozis Geni H63D ve C282Y Mutasyonlarının Demir Birikimi Üzerindeki Etkisi

Yunus Kasım Terzi1, Tuğçe Bulakbaşı Balcı1, Can Boğa2, Zafer Koç3, Zerrin Yılmaz Çelik1, Hakan Özdoğu2, Sema Karakuş2, Feride İffet Şahin1
1Başkent University Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Ankara, Turkey
2Başkent University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey
3Başkent University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Ankara, Turkey

Amaç: Hemokromatozis, demir birikiminin önemli nedenlerinden biri olan otozomal resesif bir hastalıktır. Orak hücreli anemi, hemoglobin genindeki homozigot mutasyon sonucu ortaya çıkan bir hemoglobinopatidir. Eritrosit transfüzyonu, bu hastalığın tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Transfüzyonun yarattığı demir yükü diğer hemoglobinopatilerde olduğu gibi orak hücreli anemi hastalarının mortalite ve morbiditesinde önem kazanmaktadır. Bu çalışmada hemokromatozis geni (HFE) p.H63D ve p.C282Y mutasyonlarının, homozigot hemoglobin S mutasyonu taşıyan orak hücreli anemi hastalarında, kalp ve karaciğerde transfüzyonla ilişkili demir yüklenmesine olan etkisi araştırılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, homozigot hemoglobin S mutasyonu olan hastalarda 2008-2013 yıllarını kapsayan prospektif, tek merkezli kesitsel bir çalışmadır. Hastalar şelasyon tedavisi alan (n=31) ve almayan (n=13) olarak iki gruba ayrıldı. Hastalarda direk ve endirekt demir yükü sırasıyla manyetik rezonans görüntüleme ve biyokimyasal olarak analiz edildi. HFE geni mutasyon analizi polimeraz zincir reaksiyonu-restriksiyon fragment uzunluk polimorfizmi yöntemleri ile gerçekleştirildi. İstatistik analizi Independent samples t-testi uygulanarak gerçekleştirildi.
Bulgular: p.H63D mutasyonu grup A’da 10 hastada (%32,3), grup B’de ise sadece 1 (%7,7) hastada saptandı. Demir birikimi açısından gruplar karşılaştırıldığında karaciğerde demir birikiminin grup B’de istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür (p<0,05). Grup A’da, mutasyonu olan bireylerde olmayanlara göre karaciğerdeki demir birikiminin istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür (p=0,05).
Sonuç: Bu çalışmanın sonucu HFE genindeki mutasyonların, orak hücreli anemi hastalarında karaciğerde demir birikimi üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemokromatozis, HFE geni, Demir birikimi, p.C282Y, p.H63D, Orak hücreli anemi


Yunus Kasım Terzi, Tuğçe Bulakbaşı Balcı, Can Boğa, Zafer Koç, Zerrin Yılmaz Çelik, Hakan Özdoğu, Sema Karakuş, Feride İffet Şahin. Effect of Hereditary Hemochromatosis Gene H63D and C282Y Mutations on Iron Overload in Sickle Cell Disease Patients. Turk J Hematol. 2016; 33(4): 320-325

Corresponding Author: Feride İffet Şahin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831