E-ISSN: 1308-5263
Primary Thrombophilia in Mexico XII: Miscarriages Are More Frequent in People with Sticky Platelet Syndrome [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2017; 34(3): 239-243 | DOI: 10.4274/tjh.2016.0411  

Primary Thrombophilia in Mexico XII: Miscarriages Are More Frequent in People with Sticky Platelet Syndrome

Guillermo J. Ruiz - Delgado1, Yahveth Cantero - Fortiz2, Mariana A. Mendez Huerta3, Mónica Leon - Gonzalez4, Ana K. Nuñez - Cortes5, Andrés A. Leon - Peña5, Juan Carlos Olivares - Gazca4, Guillermo J. Ruiz - Argüelles1
1Centro de Hematología y Medicina Interna de Puebla, Puebla, Mexico; Laboratorios Clínicos de Puebla, Puebla, Mexico
2Universidad de las Américas Puebla, Puebla, Mexico
3Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Puebla, Mexico; Laboratorios Clínicos de Puebla, Puebla, Mexico
4Centro de Hematología y Medicina Interna de Puebla, Puebla, Mexico; Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Puebla, Mexico
5Centro de Hematología y Medicina Interna de Puebla, Puebla, Mexico; Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, Mexico

Objective: Sticky platelet syndrome (SPS) is an inherited condition that leads to arterial and venous thrombosis. There is scant information about the association between SPS and obstetric complications. This study aimed to assess the relationship between SPS and fetal loss at a single institution.
Materials and Methods: The obstetric histories of all consecutive female patients prospectively studied in a 324-month period at a single institution with a history of thrombosis and a clinical marker of primary thrombophilia were reviewed.
Results: Between 1989 and 2016, 268 consecutive patients with a clinical marker of primary thrombophilia and a history of arterial or venous thrombosis were studied; of these, 108 were female patients. Within this subset of thrombophilic females, 77 (71%) had been pregnant at some point. Twenty-eight of these 77 patients (37%) had had a spontaneous abortion and 24 of those (86%) were found to have SPS. On the other hand, in a subset of 73 female patients with SPS who had been pregnant, 32% had miscarriages. These figures are significantly higher than the prevalence of spontaneous abortions in the general Mexican population of pregnant women, which is 12%- 13% (chi-square: 7.47; p=0.0063). Accordingly, the relative risk of having a miscarriage is 2.66 times higher in female patients with SPS than in the general population (p=0.0014).
Conclusion: In Mexico, female patients with SPS experience significantly more spontaneous abortions than the general population. Since the treatment of SPS is simple and effective and could in turn prevent adverse obstetric outcomes, its investigation in women treated for obstetric complications may be useful and deserves further research.

Keywords: Sticky platelet syndrome, Thrombophilia, Miscarriages


Meksika XII’de Primer Trombofili: Yapışkan Trombosit Sendromlu İnsanlarda Düşükler Daha Sık Görülmektedir

Guillermo J. Ruiz - Delgado1, Yahveth Cantero - Fortiz2, Mariana A. Mendez Huerta3, Mónica Leon - Gonzalez4, Ana K. Nuñez - Cortes5, Andrés A. Leon - Peña5, Juan Carlos Olivares - Gazca4, Guillermo J. Ruiz - Argüelles1
1Centro de Hematología y Medicina Interna de Puebla, Puebla, Mexico; Laboratorios Clínicos de Puebla, Puebla, Mexico
2Universidad de las Américas Puebla, Puebla, Mexico
3Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Puebla, Mexico; Laboratorios Clínicos de Puebla, Puebla, Mexico
4Centro de Hematología y Medicina Interna de Puebla, Puebla, Mexico; Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Puebla, Mexico
5Centro de Hematología y Medicina Interna de Puebla, Puebla, Mexico; Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, Mexico

Amaç: Yapışkan trombosit sendromu (YTS), arteriyel ve venöz tromboza yol açan kalıtsal bir durumdur. YTS ve obstetrik komplikasyonlar arasındaki ilişki konusunda az bilgi vardır. Bu çalışma, tek bir merkezde YTS ve fetal kayıp arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçlamıştır.
Gereç ve Yöntem: Tek bir merkezde, 324 aylık periyotta prospektif olarak incelenen, klinik belirteç olarak tromboz öyküsü ve primer trombofilisi olan kadın hastaların obstetrik hikayeleri gözden geçirilmiştir.
Bulgular: 1989 ile 2016 yılları arasında primer trombofili ve arteriyal veya venöz tromboz öyküsü olan 268 hasta çalışmaya alındı; bunlardan 108’i kadın hastalardı. Trombofilik bireylerin bir alt grubunda 77 (%71) kadın bir noktada hamile kaldı. Bu 77 hastanın 28’inde (%37) spontan düşük görüldü ve bunların 24’ünde (%86) YTS bulundu. Öte yandan, YTS’li 73 gebe kadın hastanın %32’lik bir kısmında düşük görüldü. Bu rakamlar, genel Meksika popülasyonundaki gebe kadınlardaki spontan düşüklerin prevalansından %12-%13 (ki-kare: 7,47; p=0,0063) daha yüksektir. Buna göre, düşük yapma göreceli riski YTS’li kadın hastalarda, genel nüfusa göre 2,66 kat daha fazladır (p=0,0014).
Sonuç: Meksika’da YTS’li kadın hastalarda genel popülasyondan çok daha fazla spontan düşük görülmektedir.YTS’nin tedavisi basit ve etkilidir ve olumsuz obstetrik sonuçları önleyebilir. Bu nedenle obstetrik komplikasyonlar nedeniyle tedavi gören kadınlarda araştırılması faydalı olabilir ve daha fazla araştırma yapmayı hak eder.

Anahtar Kelimeler: Yapışkan trombosit sendromu, Trombofili, Düşükler


Guillermo J. Ruiz - Delgado, Yahveth Cantero - Fortiz, Mariana A. Mendez Huerta, Mónica Leon - Gonzalez, Ana K. Nuñez - Cortes, Andrés A. Leon - Peña, Juan Carlos Olivares - Gazca, Guillermo J. Ruiz - Argüelles. Primary Thrombophilia in Mexico XII: Miscarriages Are More Frequent in People with Sticky Platelet Syndrome. Turk J Hematol. 2017; 34(3): 239-243

Corresponding Author: Guillermo J. Ruiz - Argüelles, Mexico


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685