E-ISSN: 1308-5263
Does HOXA9 Gene Expression in Egyptian Chronic Myelogenous Leukemia Patients Affect Disease Progression? A Retrospective Cohort Study [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2013; 30(4): 359-365 | DOI: 10.4274/Tjh.2012.0083  

Does HOXA9 Gene Expression in Egyptian Chronic Myelogenous Leukemia Patients Affect Disease Progression? A Retrospective Cohort Study

Manar Mohamd Mohamad Ismail1, Moneer M. Manar2
1Laboratory Medicine Department, Faculty Of Applied Medical Science, Um Al Qura University, Saudi Arabia
2Epidemiology And Biostatistics Department, National Cancer Institute, Cairo University, Egypt

OBJECTIVE: Chronic myelogenous leukemia (CML) is a clonal stem cell disease and is consistently associated with the BCR-ABL fusion gene. The chronic phase of the disease tends to pass into an accelerated phase and eventually leads to acute leukemia if left untreated. Oncoproteins necessary for leukemic transformation are both fundamentally and clinically relevant to identify as they might be new molecular targets for the development of specific anti-leukemic drugs. This study is an initial step to define the proportion of HOXA9 gene expression in some Egyptians with chronic-phase CML at diagnosis and to evaluate its relation with BCR-ABL expression and its clinical significance.
METHODS: Sixty-two newly diagnosed CML patients (56 in chronic phase, 1 in accelerated phase, and 5 in blastic crises) were enrolled in the study. HOXA9 and BCR-ABL gene expressions were detected by one-step RT-PCR. ABL was chosen as a control gene to calculate HOXA9/ABL and BCR-ABL/ABL ratios from densitometric values of PCR product intensities.
RESULTS: HOXA9 expression was encountered in 25/56 (44.6%) of newly diagnosed CML patients in the chronic phase. The median expression was 0.31 (range: 0.08-1.37) in relation to the ABL gene, with a higher frequency of expression in CML patients presenting with splenomegaly (p<0.001), high Sokal score (p<0.001), and BCR-ABL expression from the first round (p=0.004). No association could be detected with other clinical parameters, overall survival, or disease-free survival.
CONCLUSION: HOXA9 expression is closely related to poor prognostic factors, but we could not demonstrate its relationship to patient survival.

Keywords: Chronic myeloid leukemia, CML, Accelerated phase HOXA9 gene, BCR-ABL expression, BCR-ABL/ABL ratio


Mısırlı Kronik Miyeloid Lösemi Hastalarında HOXA-9 Gen Sunumu Hastalık Progresyonu Üzerine Etkili midir? Geriye Dönük Kohort Çalışması

Manar Mohamd Mohamad Ismail1, Moneer M. Manar2
1Tıp Laboratuvar Anabilim Dalı, Uygulamalı Tıp Fakültesi, Um Al Qura Üniversitesi, Suudi Arabistan
2Epidemiyoloji Ve Biyoistatistik Bölümü, Ulusal Kanser Enstitüsü, Mısır Kahire Üniversitesi

AMAÇ: Kronik Miyeloid Lösemi (KML) klonal bir kök hücre hastalığıdır ve BCR-ABL füzyon geni ile ilişkilidir. Hastalık tedavi edilmediği zaman, kronik evreden hızlanmış evreye ilerler ve sonunda akut lösemi ile sonuçlanır. Lösemik transformasyonda temel olarak gerekli olan ve klinik olarak ilişkili onkoproteinlerin belirlenmesi spesifik anti-lösemik ilaçlar için yeni moleküler hedef olabilecekleri için önemlidir. Bu çalışma bazı Mısırlı kronik evre KML hastalarında HOXA9 gen sunum oranını belirlemede ve bunun BCR-ABL sunumu ile ilişkisinin ve klinik öneminin değerlendirilmesinde başlangıç adımıdır.
YÖNTEMLER: Çalışmaya altmış iki yeni tanı KML olgusu (56 kronik evre, 1 hızlanmış evre ve 5 blastik kriz) alındı. HOXA9 ve BCR-ABL genlerinin sunumu tek basamaklı RT-PCR ile tespit edildi. HOXA9/ABL ve BCR-ABL/ABL oranlarının PCR ürün yoğunluklarının dansitometrik değerleri üzerinden hesaplanması için kontrol geni olarak ABL seçildi.
BULGULAR: HOXA9 sunumu yeni tanı kronik evre KML olgularının %44.6’sında (25/56) tespit edildi. ABL geni ile ilişkili olarak ortanca sunum 0.32 idi (aralık: 0.08-1.37) ve splenomegali ile başvuran (p<0.001), yüksek Sokal skoru (p<0.001) ve birinci raundda BCR-ABL sunumu olan (p =0.004) KML olgularında daha yüksek sunum sıklığı vardı. Diğer klinik parametreler, genel sağkalım ve hastalıksız sağkalım ile ilişki tespit edilemedi.
SONUÇ: HOXA9 sunumu kötü prognostik faktörler ile yakından ilişkilidir ancak çalışmamızda bunun hasta sağkalımı ile ilişkisini gösteremedik.

Anahtar Kelimeler: Kronik Miyeloid Lösemi, KML, akselere faz HOXA9 geni, BCR-ABL ekspresyonu, BCR-ABL/ABL oranı


Manar Mohamd Mohamad Ismail, Moneer M. Manar. Does HOXA9 Gene Expression in Egyptian Chronic Myelogenous Leukemia Patients Affect Disease Progression? A Retrospective Cohort Study. Turk J Hematol. 2013; 30(4): 359-365

Corresponding Author: Manar Mohamd Mohamad Ismail, Egypt


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831