E-ISSN: 1308-5263
The Changing Epidemiology of Bloodstream Infections and Resistance in Hematopoietic Stem Cell Transplantation Recipients [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2016; 33(3): 216-222 | DOI: 10.4274/tjh.2014.0378  

The Changing Epidemiology of Bloodstream Infections and Resistance in Hematopoietic Stem Cell Transplantation Recipients

Mücahit Yemişen1, İlker İnanç Balkan1, Ayşe Salihoğlu2, Ahmet Emre Eskazan2, Bilgül Mete1, M. Cem Ar2, Şeniz Öngören2, Zafer Başlar2, Reşat Özaras1, Neşe Saltoğlu1, Ali Mert1, Burhan Ferhanoğlu3, Recep Öztürk1, Fehmi Tabak1, Teoman Soysal2
1İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, İstanbul, Turkey
2İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Heamatology, İstanbul, Turkey
3Koç University Faculty of Medicine, American Hospital, Clinic of Internal Medicine, Division of Heamatology, İstanbul, Turkey

Objective: Patients receiving hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) are exposed to highly immunosuppressive conditions and bloodstream infections (BSIs) are one of the most common major complications within this period. Our aim, in this study, was to evaluate the epidemiology of BSIs in these patients retrospectively.
Materials and Methods: The epidemiological properties of 312 patients with HSCT were retrospectively evaluated.
Results: A total of 312 patients, followed between 2000 and 2011, who underwent autologous (62%) and allogeneic (38%) HSCT were included in the study. The most common underlying malignancies were multiple myeloma (28%) and Hodgkin lymphoma (21.5%). A total of 142 (45%) patients developed at least 1 episode of BSI and 193 separate pathogens were isolated from the blood cultures. There was a trend of increase in the numbers of BSIs in 2005-2008 and a relative increase in the proportion of gram-positive infections in recent years (2009-2011), and central venous catheter-related BSI was found to be most common source. Coagulase-negative staphylococci (49.2%) and Acinetobacter baumannii (8.8%) were the most common pathogens. Extended-spectrum beta-lactamase-producing strains were 23% and 22% among Escherichia coli and Klebsiella spp. isolates, respectively. Quinolone resistance was detected in 10% of Enterobacteriaceae. Resistance to carbapenems was not detected in Enterobacteriaceae, while it was seen at 11.1% and 23.5% in Pseudomonas and Acinetobacter strains, respectively.
Conclusion: A shift was detected from gram-negative bacteria to gram-positive in the etiology over the years and central lines were the most common sources of BSIs.

Keywords: Hematopoietic stem cell transplantation, Bloodstream infection, Epidemiology, Resistance, Central venous catheter


Hematopoetik Kök Hücre Nakli Alıcılarında Kan Akım Enfeksiyonu ve Direnç Epidemiyolojisindeki Değişim

Mücahit Yemişen1, İlker İnanç Balkan1, Ayşe Salihoğlu2, Ahmet Emre Eskazan2, Bilgül Mete1, M. Cem Ar2, Şeniz Öngören2, Zafer Başlar2, Reşat Özaras1, Neşe Saltoğlu1, Ali Mert1, Burhan Ferhanoğlu3, Recep Öztürk1, Fehmi Tabak1, Teoman Soysal2
1İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, İstanbul, Turkey
2İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Heamatology, İstanbul, Turkey
3Koç University Faculty of Medicine, American Hospital, Clinic of Internal Medicine, Division of Heamatology, İstanbul, Turkey

Amaç: Hematopoetik kök hücre transplantasyonu (HKHT) yapılan hastaların bağışıklık sistemi ciddi şekilde baskılanmıştır ve kan akımı enfeksiyonları (KAE) bu süre içinde karşılaşılan majör komplikasyonlardan biridir. Bu çalışmada amacımız, geriye dönük olarak bu hastalarda KAE’lerinin epidemiyolojisini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: HKHT yapılan 312 hastanın epidemiyolojik özellikleri retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: 2000 ve 2011 yılları arasında otolog (%62) ve allojeneik (%38) HKHT yapılan 312 hasta, çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen hasta grupları en sık multipl miyelom (%28) ve Hodgkin lenfoma (%21,5) tanılı hastalar idi. Yüz kırk iki hastada (%45) en az bir kez KAE gelişmiş ve kan kültürlerinden 193 ayrı patojen elde edilmiştir. KAE’lerde 2005-2008 yılları arası bir artışın yanında, 2009-20011 yılları arasında da gram pozitiflerde göreceli bir artış da saptanmış ve en sık KAE kaynağı santral venöz kataterler olarak tespit edilmiştir. Koagülaz negatif staphylococi (%49,2) ve Acinetobacter baumannii (%8,8), kan kültürlerinden en sık elde edilen patojenlerdir. Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz üretimi Escherichia coli ve Klebsiella spp. suşları arasında sırası ile %23 ve %22 idi. Kinolon dirençli Enterobacteriaceae oranı %10 olarak tespit edilmiştir. Pseudomonas ve Acinetobacter suşlarında karbapenem direni sırasıyla, %11,1 ve %23,5 iken, Enterobacteriaceae grubunda karbapenemlere hiç direnç saptanmamıştır.
Sonuç: Yıllar içinde, gram negatif bakterilerden gram pozitiflere doğru bir kayma gözlenirken, en sık KAE kaynağı santral kataterler olarak saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hematopoetik kök hücre nakli, Kan akımı enfeksiyonu, Epidemiyoloji, Direnç, Santral venöz kateter


Mücahit Yemişen, İlker İnanç Balkan, Ayşe Salihoğlu, Ahmet Emre Eskazan, Bilgül Mete, M. Cem Ar, Şeniz Öngören, Zafer Başlar, Reşat Özaras, Neşe Saltoğlu, Ali Mert, Burhan Ferhanoğlu, Recep Öztürk, Fehmi Tabak, Teoman Soysal. The Changing Epidemiology of Bloodstream Infections and Resistance in Hematopoietic Stem Cell Transplantation Recipients. Turk J Hematol. 2016; 33(3): 216-222

Corresponding Author: Mücahit Yemişen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685