E-ISSN: 1308-5263
Evaluation of inherited and acquired platelet function disorders in iron deficient women with menorrhagia by whole blood lumi-aggregometer [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2005; 22(2): 71-78

Evaluation of inherited and acquired platelet function disorders in iron deficient women with menorrhagia by whole blood lumi-aggregometer

O. Meltem Akay1, Fezan Şahin2, Zafer Gülbaş1
1Department Of Hematology, Osmangazi University Medical School, Eskişehir, Turkey
2Department Of Biostatistics, Osmangazi University Medical School, Eskişehir, Turkey

The commonest cause of iron deficiency anemia (IDA) in premenopausal women is often menstrual blood loss. However, no organic pathology is identified in more than 50% of menorrhagic women. We therefore investigated inherited and acquired bleeding disorders among women with unexplained menorrhagia who developed IDA. In vitro whole blood platelet aggregation (PA) with ADP, arachidonic acid (AA), ristocetin and collagen was studied in addition to full blood count, serum iron levels, serum iron binding capacity, transferrin saturation, ferritin, prothrombin and activated partial thromboplastin time, fibrinogen, D-Dimer, Factor VIII, Factor IX, Factor XI, ristocetin cofactor activity, blood type and bleeding time in 67 women before and after therapy. Before therapy; decreased agonist induced PA was observed in 20% of women by ADP, in 12% by AA, in 2% by ristocetin and in 6% by collagen. After oral iron therapy, decreased platelet aggregation was shown in 8% of women with ADP and 2% of women with AA while initial abnormal ristocetin and collagen induced platelet aggregation responses became normal. Also there was a statistically significant increase of ristocetin cofactor activities and FXI levels after iron repletion. We conclude that; rather than von Willebrand disease, platelet function abnormalities and FXI deficiency are the most common hemostatic disorders in women with unexplained menorrhagia and significant portion of these disorders can be reversed by iron therapy.

Keywords: Anemi, Menoraji, Trombosit agregasyonu.


Demir eksikliği anemisi gelişen menorajili kadınlarda konjenital veya edinsel trombosit fonksiyon bozukluklarının tam kan trombosit agregasyonu ile karşılaştırılması

O. Meltem Akay1, Fezan Şahin2, Zafer Gülbaş1
1Department Of Hematology, Osmangazi University Medical School, Eskişehir, Turkey
2Department Of Biostatistics, Osmangazi University Medical School, Eskişehir, Turkey

Premenopozal kadınlarda demir eksikliği anemisinin en sık nedeni çoğunlukla menstrual kan kayıplarıdır. Ancak menorajik kadınların %50’sinden fazlasında organik bir patoloji saptanamamaktadır. Bu sebeple biz; DEA gelişen sebebi bilinmeyen menorajili kadınlarda konjenital veya edinsel kanama bozukluklarını inceledik. Çalışmaya dahil edilen 67 kadında tedavi öncesi ve sonrası tam kan sayımı, serum Fe, TDBK, % saturasyon, ferritin, PT, aPTT, fibrinojen, D-Dimer, FVIII, FIX, FXI, RCof aktivitesi, kan grubu ve kanama zamanına ek olarak in vitro tam kan trombosit agregasyonu (ADP, araşidonik asit, ristosetin, kollajen ile) çalışıldı. Tedavi öncesi olguların %20’sinde ADP, %12’sinde AA (araşidonik asit), %2’sinde ristosetin ve %6’sında kollajen ile indüklenen trombosit agregasyonunda azalma gözlenmiştir. Oral demir tedavisi sonrası %8 ADP ve %2 AA ile indüklenen trombosit agregasyon bozukluğ u saptanırken başlangıçta ristosetin ve kollajen ile indüklenen anormal trombosit agregasyon yanıtları normale dönmüştür. Ayrıca RCof ve FXI düzeyinde demir replasmanı sonrası istatistiksel olarak anlamlı bir düzelme bulunmuştur. Sonuç olarak; sebebi bilinmeyen menorajisi olan kadınlarda von Willebrand hastalığının aksine, trombosit fonksiyon bozuklukları ve FXI eksikliğinin en sık görülen hemostatik anormallikler olduğu ve demir tedavisi ile bu anormalliklerin önemli bir kısmının normale döndüğü ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anemi, Menoraji, Trombosit agregasyonu.


O. Meltem Akay, Fezan Şahin, Zafer Gülbaş. Evaluation of inherited and acquired platelet function disorders in iron deficient women with menorrhagia by whole blood lumi-aggregometer. Turk J Hematol. 2005; 22(2): 71-78

Corresponding Author: Zafer Gülbaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2020) = 1.831